Re-analysis of human data on Titanium dioxide (RealyTi)